Sean Burrage

Southeastern Oklahoma State University

President